ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Thursday, May 21, 2015

Scientific Journal အတြက္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ေရးသားျခင္း


ေဆာင္းပါးထုတ္ေ၀လိုသူမ်ား ၊ ေဆာင္းပါးေရးသားခ်င္သူမ်ား အတြက္ တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာမွ အကူအညီ
ရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ေရးသားထားသည္.႔ကိုရုပ္ဆိုး..Scientific..Journalအတြက္ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ေရးသားျခင္း..ေဆာင္းပါး         Academic Field မွာက်င္လည္ေနေသာ သုေတသနသမားမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မိမိေလ႔လာေနေသာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ အလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ၊ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား ၊ တြက္ထုတ္မွဳ မ်ားကို ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားၿပီးပံုႏွိပ္ျဖန္႔ ေ၀ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၄င္းေဆာင္းပါးမ်ား က မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သလို ၊ အဆင္႔ျမင္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခု ရရွိဖို႔ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ အတူ ကမၻာတလႊားရွိ မိမိႏွင္႔ စိတ္၀င္စားမွဳ တူညီေသာ သူမ်ားအတြက္ ေလ႔လာရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလို ၄င္းတို႔ထံမွ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားလည္းျပန္လည္ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မာစတာဒီဂရီစာတမ္းဖတ္ၾကားရန္ အတြက္ Scientific Journals မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားေသာေဆာင္းပါးအေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔စာတမ္းအတြက္ ေတာ႔ေဆာင္းပါးအေရးအတြက္ဘယ္မွ် ရွိရမယ္ဆိုတဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မွီလွ်င္ စာတမ္းလက္၀ယ္ရွိသည့္တိုင္ စာတမ္းဖတ္ခြင္႔မျပဳပါ ။ အဆင္႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္မွဳ process မရွိပဲ result ရတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းျပရာထူး ၊ ကထိကရာထူး ၊ ပါေမာကၡရာထူး အစရွိသျဖင္႔ ေနရာမ်ားအတြက္စဥ္းစားရာတြင္လည္း ရရွိခဲ႔ေသာ ဘြဲ႔ ဒီဂရီအျပင္ ၊ Publication Works ဘယ္ႏွခုရွိလဲဆိုတာပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါတယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ ဘြ႔ဲဒီဂရီတစ္ခုရဲ့ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ေသာ သိကၡာဟာ တင္သြင္းေသာစာတမ္း နဲ႔ စာတမ္းေလ႔လာျပဳစုရင္း ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ Publication Works ေတြပါပဲ ။

ေဆာင္းပါးထုတ္ေ၀ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

          ေလ႔လာေတြ႔ရွိမိသေလာက္ ေတာ႔ ေဆာင္းပါးထုတ္ေ၀ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း ၃ နည္းရွိပါတယ္။
(၁) သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ conference မ်ားတြင္ေဆာင္းပါးတင္သြင္းၿပီးထုတ္ေ၀ျခင္း
(၂)     Region အလိုက္က်င္းပေသာ Conference မ်ား ၊ International Conference မ်ားတြင္ မိမိေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တက္ေရာက္ ဖတ္ၾကား ၿပီးထုတ္ေ၀ျခင္း
(၃)     ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ ၊ ပညာေရးအဖြဲ႔စည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ ေထာက္ခံအသိမွတ္ျပဳထားေသာ Scientific Journal တစ္ခုခုတြင္ ေဆာင္းပါးေပးပို႔ထုတ္ေ၀ျခင္း
တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ထုတ္ေ၀သည္ ျဖစ္ေစ ေသခ်ာတာကေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ edit လုပ္ျခင္းကိုခံရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ့ သိကၡာႀကီးရင္ႀကီးသလို ကိုယ္ပိုင္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ဟုတ္သလား ၊ အသစ္ျဖစ္ရဲ့လား ၊ အဆင္႔တန္းရွိရဲ့လားဆိုတဲ႔ စစ္ေဆးမွဳေတြ ခံရၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားဖို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတာေတြ ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျငင္းပယ္ခံရတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ေဆာင္းပါးထုတ္ေ၀ရန္ဂ်ာနယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

         ေဆာင္းပါးေပးပို႔ၿပီးထုတ္ေ၀ရန္အတြက္
(၁) မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာဘာသာရပ္နယ္ပယ္ကဟုတ္မဟုတ္ၾကည့္ရပါမယ္ ။
(၂) International Standard Serial Number ( ISSN) ရွိမရွိၾကည့္ရပါမယ္။
(၃) ဂ်ာနယ္ျဖန္႔ေ၀ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ၊ထုတ္ေ၀ေသာဂ်ာနယ္အေရအတြက္ တို႔ကိုၾကည့္ရပါမယ္။
(၄)၄င္းဂ်ာနယ္အားေထာက္ခံ ခ်က္ေပးထားေသာ တကၠသိုလ္ ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းတို႔ကိုၾကည့္ရပါမယ္။
(၅) ဂ်ာနယ္ရဲ့ အယ္ဒီတာဘုတ္အဖြဲ႔ တြင္ပါ၀င္ေသာ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား ၊ ပါေမာကၡမ်ား ၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စာရင္းကိုၾကည့္ရပါမယ္။
(၆) ဂ်ာနယ္ရဲ့ အဆင္႔တန္း ၊ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ၾကည့္ရပါမယ္ ။စတဲ႔ အခ်က္ေတြ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္
ေဆာင္းပါးေပးပို႔ ထုတ္ေ၀ရန္ ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါၿပီ ။ ၄င္းဂ်ာနယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ Requirement မ်ားအတိုင္း format ခ်ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးသားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


ေဆာင္းပါးေရးသားရန္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေဆာင္းပါးေရးသားရန္အတြက္ ကေတာ႔ Academic Writing ပံုစံေတြ အတိုင္းပါပဲ  ေခါင္းစဥ္ (title) , စာေရးသူ (Authors) , abstract (အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္) , keywords (အဓိက points မ်ား) , introduction (နိဒါန္း) , methods (အသံုးျပဳေသာနည္းစနစ္/ နည္းလမ္းမ်ား), results (ရလဒ္မ်ား), discussion or conclusion (ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ နိဂံုး ), reference lists (ကိုးကားစာအုပ္စာတမ္းမ်ား), appendices (ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပခ်က္မ်ား) စသျဖင္႔အပိုင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္ ။
အပိုင္းေတြ မ်ားေနသည့္တိုင္ ေဆာင္းပါးရဲ့ အဓိက အႏွစ္ခ်ဳပ္ ဟာ Objects of research နဲ႔ Subjects of Research ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားဖို႔လိုပါတယ္ ။ Object of Research ဆိုတာကေတာ႔ What do you see? ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းရဲ့အေျဖပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဟာ ဘာကို အေျခခံတာလဲ ၊ ဘယ္ေပၚမွာ ၾကည့္တာလဲ ၊ ကိုယ္ခ်ဥ္းကပ္တဲ႔ ျပႆနာတစ္ရပ္ ကိုေျပာတာျဖစ္ပါတယ္ ။ Subjects of research ဆိုတာ ကေတာ႔ What do you used? ဘာေတြကိုအသံုးခ်ခဲ႔တာလဲ ၊ ဘယ္နည္းလမ္းေတြကိုသံုးခဲ႔တာလဲ ၊ ဘယ္လို Methods ေတြကိုသံုးခဲ႔တာလဲ ဆိုတာကိုေပၚလြင္ေအာင္ေရးသား ရတာျဖစ္ပါတယ္ ။

Abstract အပိုင္းမွာေတာ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ခုလံုး ရဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ကိုေဖာ္ျပေပးရတာပါ ။ ကိုယ္ခ်ဥ္းကပ္တဲ႔ ျပႆနာတစ္ခုဟာဘာလဲ ၊ ဘယ္လိုနည္းစနစ္ေတြအသံုးျပဳၿပီးေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သလဲ ဆိုတာေတြ နဲ႔ Discussion အပိုင္းတစ္ခုလံုးရဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေပၚလြင္ေအာင္ေရးသားေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။
Keywords ကေတာ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ခုလံုးရဲ့ အဓိက point စကားလံုးေတြကို ေဖာ္ျပေပးရတာပါ ။
Introduction (နိဒါန္း) ပိုင္းမွာေတာ႔ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ေတြ ၊ ေျဖရွင္းရမဲ႔ ျပႆနာေတြ ၊ အရင္႔အရင္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ၾက သူေတြ ရဲ့ နည္းနိႆယ် ေတြ စတဲ႔ သီအိုရီပိုင္း ဆိုင္ရာေတြကိုေရးသား ရတာျဖစ္ပါတယ္ ။ နယ္ပယ္တစ္ခုတည္းကပဲ ေဖာ္ထုတ္သူ ၂ ေယာက္ရဲ့ ကြဲျပားတဲ႔ နည္းစနစ္ေတြရဲ့ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္ေတြကို synthesis လုပ္ထားတာေတြ ၊ ကိုယ္႔ရဲ့အယူအဆေတြ စသျဖင္႔ ေရးသားရ တာျဖစ္ပါတယ္ ။

Methods (အသံုးျပဳေသာနည္းစနစ္/ နည္းလမ္းမ်ား) အပိုင္းမွာေတာ႔ ကိုယ္အသံုးျပဳ တဲ႔ Methods မ်ား နဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းရာေတြကို ေရးသားရတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္အသံုးခ်တဲ႔ Methods မ်ားရဲ့ မူရင္းေဖာ္ထုတ္သူေတြ ၊ သူရဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ ၊ အသံုး၀င္မွဳေတြ ၊ ကိုယ္႔ရဲ့အသံုးခ်မွဳ ပံုစံေတြ စသျဖင္႔ ေရးသားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္ ။
Results(ရလဒ္မ်ား)အပိုင္းမွာေတာ႔ကိုယ္ခ်ဥ္းကပ္တဲ႔ ျပသနာေတြကိုနည္းစနစ္ေတြအသံုးျပဳၿပီးေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ႔အခါ ရလာတဲ႔ အဓိက ရလဒ္ေတြကိုေဖာ္ျပေပးရတဲ႔ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိန္းဂဏန္းေတြ ၊ စာရင္းဇယားေတြ ၊ ပံုေတြ ၊ ဂရပ္ပံုေတြ စသျဖင္႔ ဘာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ကို ျပသ ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္ ။

discussion or conclusion (ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ နိဂံုး ) အပိုင္းမွာေတာ႔ ျပႆနာရယ္ ၊ တြက္ထုတ္ရာမွာသံုးတဲ႔ နစ္စနစ္ေတြရယ္ကို ျပန္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ Methods ကိုဘယ္လိုသံုးလိုက္တယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ဘယ္လိုအေျဖရလာပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကို ျပန္လည္းေဆြးေႏြးေပးရတဲ႔ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ အက်ိဳးအျပစ္ေတြ ၊ ဆက္လက္ၿပီး ျဖန္႔က်က္ေလ႔လာႏိုင္မွဳေတြ အစရွိသျဖင္႔ ျပန္ေကာက္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္ ။
Reference lists (ကိုးကားစာအုပ္စာတမ္းမ်ား) အပိုင္းကေတာ႔ ကိုယ္ ကိုးကားေလ႔လာခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးရတဲ႔ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
Appendices (ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပခ်က္မ်ား) အပိုင္းမွာေတာ႔ ေဆာင္းပါး ကိုယ္ထည္ထဲမွာမထည့္သြင္းပဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ရတဲ႔ ဇယားေတြ ၊ ပံုေတြ ၊ အခ်က္အလက္ေတြ ၊ ေျမပံုေတြ ၊ ပရိုဂရမ္ေတြ ၊ diagrams ေတြ ၊ စကားလံုးအရွည္ေကာက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပမွဳေတြ စသျဖင္႔ ေရးသားေပးရပါတယ္ ။

Plagiarism စစ္ေဆးျခင္း

          မိမိေရးသားတဲ႔ ေဆာင္းပါး ၊ မိမိေဖာ္ထုတ္ေရးသားခ်က္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ သတိမမူမိတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေရးသားဟန္တူတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တျခားသူေတြရဲ့ ေရးသားခ်က္ေတြကို ခိုးယူသံုးစြဲတာမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ Plagiarism စစ္ေဆးေပးရပါတယ္ ။ Plagiarism စစ္ေဆးေပးတဲ႔ အြန္လိုင္း ၀ဘ္ဆိုက္ ေတြ ၊ Anti-Plagiarism ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ေတြ နဲ႔ စစ္ေဆးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ေဆာင္းပါးေပးပို႔ျခင္း

         ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ ေဆာင္းပါး ေပးပို႔ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဂ်ာနယ္တိုက္ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာေဖာ္ျပထားေလ႔ရွိပါတယ္ ။ ဘယ္ေဖာင္႔နဲ႔ ေရးရမယ္ ၊ ေဖာင္႔ဆိုဒ္ဘယ္ေလာက္ထားရမယ္ ၊ အီေကြးရွင္းေတြဆိုရင္ ဘယ္ေဆာ႔ဖ္၀ဲသံုးၿပီးေရးရမယ္ ၊ ပံုေတြဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ ကြာလတီရွိရမယ္ ၊ ဘယ္လို ေဖာ႔မတ္ခ်ရမယ္ စသျဖင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ ။ အဲဒီအတိုင္း လိုက္နာၿပီး format ခ်ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

အမ်ားအားျဖင္႔ေတာ႔ ၄င္းတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေဖာ႔မတ္ခ်ထားတဲ႔ ေဆာင္းပါးဖိုင္ရယ္ ၊ ေဆာင္းပါးေရးသူရဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားဖိုင္ရယ္ ၊ ေဆာင္းရဲ့ Metadata ဖိုင္ရယ္ ၊ ပေရာ္ဖက္ဆာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ့ ေဆာင္းပါးေပၚမွာေပးထားတဲ႔ Critical Review နဲ႔ လက္မွတ္ရယ္ ၊ (အခ်ိဳ႔ ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသူရဲ့ ဓာတ္ပံုရယ္)  ေပးပို႔ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။
တကယ္လို႔ ဂ်ာနယ္တိုက္ရဲ့ အယ္ဒီတာဘုတ္အဖြဲ႔ က ကုိယ္႔ေဆာင္းပါးကို ၄င္းတို႔ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပဖို႔ ျငင္းပယ္ ရင္ေတာ႔ တျခားဂ်ာနယ္တိုက္တစ္ခုခုကို ေျပာင္းလဲေပးပို႔ရမွာပါ ။ အေရးအသားသတ္မွတ္ခ်က္မမွီလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးၿပီးျပန္ လည္ျပင္ဆင္ခိုင္းတာဆိုရင္ေတာ႔
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမွာပါ ။ တကယ္လို႔ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပဖို႔ အတည္ျပဳ ခ်က္ရ ၿပီဆိုရင္ေတာ႔ အားလံုးၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။ ဂ်ာနယ္ဟာ ISSN မွာမွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္လို႔ ၄င္း ေဆာင္းပါးပါ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ား ၊ အခ်က္လက္မ်ား ဟာ ကိုယ္႔မူပိုင္ျဖစ္သြားပါၿပီ ။


( ေဆာင္းပါးထုတ္ေ၀ရန္လိုအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာမွအကူညီရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ေရးသား ပါတယ္ ။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ႔ရင္ ကၽြန္ေတာ္႔ ရဲ့ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္ ။ )
(ရုပ္ဆိုး) 21.05.2015
Plagiarism စစ္ေဆးရန္


<p>-----------------------------------</p>
English
http://mashable.com/2012/08/29/plagiarism-online-services/
http://plagiarism-detect.com/
http://www.plagium.com/
http://www.plagscan.com/plagiarism-checker-brief-user-guide
Russian
http://hotuser.ru/borba-s-plagiatom/2585-plagiat-ili-net-kak-proverit-i-ispravit
http://phdru.com/aspirants/dissertation/antiplagiat/
http://www.antiplagiat.ru/
http://advego.ru/plagiatus/


ကိုးကားလင္႔ခ္မ်ား

http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#discussion
https://www.esc.edu/online-writing-center/resources/academic-writing/
http://www.csudh.edu/phenom_studies/study/guide/guide.htm
http://www.instruction.greenriver.edu/mcvay/b100/general_format_for_writing_a_sci.htm
http://omicsonline.org/scientific-journals.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&category=0&country=all&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
----
No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္