ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Wednesday, July 9, 2014

ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္မွုအဆင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုင္ဆုိင္မႈ အဆင့္ ၄၁ တြင္ ရွိေနၿပီး ေရနံစိမ္းပိုင္ဆုိင္မႈမွာ အဆင့္ ၇၈ တြင္ ရွိေနပါသည္။

ႃမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆုိင္မႈအဆင့္

ႃမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကမၻာတြင္ အဆင့္ (၁၄) ရိွၿပီး အာရွေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ (၅)တြင္ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီေရေတာမ်ားပိုင္ဆိုင္မႉအဆင့္
ႃမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီေရေတာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ မႈသည္ႃမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဧက တစ္သန္းႏွစ္သိန္း ခန္႔ရွိၿပီး ကမၻာ့ဒီေရေတာဧရိယာ၏၃ဒသမ၃ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ကမၻာေပၚတြင္အဆင့္(၇) ႃဖင့္ရပ္တည္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္အဆင့္

ႃမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႉအႏၲရာယ္အဆင့္မွာအျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွေန ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေတာင္ ဘက္ တျခမ္း အထိ ခံစားေနရၿပီးခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ ၃ သည္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အဆင့္ ၆ ဆိုလွ်င္ အဆင့္ျမင့္၊ အဆင့္ ၉ ဆုိလွ်င္ အလြန္ျမင့္၊ အဆင့္ ၁၁ ဆုိလွ်င္ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင္႕ဆိုင္ရာအဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၆၂ ျဖင့္ တည္ရွိေနပါသည္။
၂၀၁၄ တြင္ ၫႊန္းကိန္း ၄၆ ဒသမ ၅ ျဖင့္ အဆင့္ ၁၆၂ သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ျပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၄၂ ႏိုင္ငံတြင္အဆင့္၃၆ ေနရာ၌ရပ္တည္ေနၿပီး ေဒသတြင္းပ်မ္းမွ်ရမွတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္အနိမ္႕က်ဆုံးအဆင့္ျဖင့္ရပ္တည္ေနပါသည္။
(The Heritage Foundation အစီရင္ခံစာ)

ႃမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ အဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာေပၚတြင္သယံဇာတေပါႃကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံ (၅၈) ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ ရွာေဖြ ထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေလ့လာတိုင္းတာရာတြင္ဖြဲ႕စည္းမႈ ဆိုင္ရာနဲ႔ဥပေဒဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ၊ အစီရင္ခံမႈအေလ့အထ၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအစရွိသည့္ အခ်က္(၄) ခ်က္အေပၚ မူတည္တိုင္းတာခဲ့ရာတြင္ထိုအခ်က္ (၄) မ်ိဳးစလံုးတြင္ေအာက္ဆုံး အဆင့္ ၅၇ ႏွင့္ ၅၈ ေနရာမ်ားတြင္တည္ရွိေနပါသည္။
(RWI အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာရည္ညြန္းခ်က္)

ႃမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အဆင့္


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ဗီဇာ အလြယ္ တကူ လက္ခံသည့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကိုႏိႈင္းယဥ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁၉ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အဆင့္သည္ ၈၆ တြင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာေပၚတြင္ႏိုင္ငံေပါင္း၁၈၀၏ကမၻာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ညႊန္းကိန္းအရ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္မွာ၁၄၅ တြင္တည္ရွိေနပါသည္။ (2014 World Press Freedom Index)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၁၄ခုႏွစ္ e-Government အဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ e-Government စစ္တမ္းအရ အဆင့္ ၁၇၅တြင္တည္ရွိေနျပီး EGDI အမွတ္မွာ ၀.၁၈၆၉ ျဖစ္ပါသည္။ (E-Government Development Index 2014)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားတည္ရွိရာ ႏိုင္ငံအဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားတည္ရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၌ႏိုင္ငံေပါင္း၂၀၇ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၇၂ ျဖင့္ ဇယားေအာက္ေျခ၌ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ကမာၻာ တကၠသိုလ္ စာရင္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကမၻာ့အဆင့္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ ငါးခုပါ၀င္ေနၿပီး ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ (၂)ႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တို ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
(Spanish National Research Council (CSIC) ranking)

ႃမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈအဆင့္

ႃမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုး ငါးႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္(၃)ေနရာတြင္ ရွိေနျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၁ ႏုိင္ငံမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရး သေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုးထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ပါ၀င္မႈ မရွိေသးပါ။
(International To Campaign Band & Landmines (ITCBL) - The Mine Ban Treaty)

ႃမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈအဆင့္

ႃမန္မာႏုိင္ငံသည္ကမၻာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေျခအေနမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ
Trans-parency International ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အေျချပ ဇယား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၅၇ ရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပါင္းမွာ ၂၁ မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။(Corruption Perceptions Index)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဘာလုံးအားကစားအဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)၏အဖြဲ႔၀င္ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဘာလုံးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္
၂၀၁၄ခုႏွစ္ဂြၽန္လအတြက္ ကမၻာ့ အဆင့္(၁၅၆)၊ ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသား လက္ေရြးစင္ အသင္းမွာပ်မ္းမ် အဆင့္ ၁၄၀ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသမီး လက္ေရြးစင္ အသင္းမွာပ်မ္းမ် အဆင့္ ၄၄ တြင္ရပ္တည္ေနပါသည္။
(FIFA/Coca-Cola World Ranking)

OMO

https://plus.google.com/110908488755396567481/posts/fKfotmbN3GZ

 

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္