ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Wednesday, August 19, 2015

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုး ၏ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား


၁- Mother Board   
                   Mother Board  အေႀကာင္းကို နာမည္ႀကားရံုႏွင့္ပင္ နားလည္ေလာက္ျပီဟု ထင္ပါသည္။ Mother Board သို႔မဟုတ္ Main Board သည္ သူ႔နာမည္အတိုင္းပင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခု၏ အဓိကဆားကစ္ျပား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုကို ေမြးဖြြားထားသူပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္႕ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ မည္သည္႔ အစိတ္အပိုင္းမဆို မားသားဘုတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ထားရေသာေႀကာင့့္ျဖစ္ပါသည္။ မားသားဘုတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပို္င္းမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ slot မ်ား၊ ၄င္း slot မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးထား ေသာလမ္းေႀကာင္းမ်ား အားလံုးပါဝင္သည္။ ဥပမာ။   ။ နက္ဝါခ္ကဒ္အတြက္ နက္ဝါခ္စေလာ႔ ၊ vga ကဒ္အတြက္ vga စေလာ႔ ၊ CPU အတြက္ CPU စေလာ႔စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။

၂။ BIOS (Basic Input Output System)
             BIOS  သည္ မားသားဘုတ္၏ OS ဟုတ္ေခၚဆိုနိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းမွ မားသားဘုတ္၏ boot တက္ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ power management မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ပါသည္။

၃။ Chipset

             Chipset သည္ မားသားဘုတ္တြင္ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္ Chipset၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ  CPU ႏွင့္ system memory ကဲ႔သို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

၄။ Internal Buses
             Internal Buses မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ Chipset ကဲ႔သို႔ပင္ CPU ႏွင့္ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္ ။ Internal Buses မ်ားတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု ခြဲ၍ ေလ႔လာနိုင္ေလသည္။

(က) north bridge memory controller
               ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ CPU ကို pci slot မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း (ဥပမာ။   ။ graphic card slot and network card slot) ၊ sata slot မ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ေပးျခင္း (ဥပမာ။    ။ hardisk drive slot and cd/dvd drive slot) ၊ ata slot မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း (ဥပမာ။    ။ hardisk drive slot and cd/dvd drive slot) တို႕ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) south bridge I/O controller   
               ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ CPU ကို မားသာဘုတ္တြင္ လာေရာက္တပ္ဆင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းကို   ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဥပမာ။     ။ graphic cards ၊ memory card ၊ network card ၊ memory stick စသည္တို႕ျဖင္ ့ဆက္သြယ္ေပးျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။

၅။CPU( Central Processing Unit )
     

      CPU သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ဦးေႏွာက္ဟုပင္ ေခၚဆိုနိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေနရာလဲျဖစ္ေလသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ မည္သည္႕ လုပ္ငန္းမဆို CPU၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေလသည္။ ထို႔ေႀကာင္႕ CPUသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

၆။ RAM (Random-access Memory)

               RAM ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ လိုအပ္ေသာဖိုင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ။    ။ ေဆာ႔ဝဲလ္တစ္ခုကို ဖြင့္ပါက hardisk တြြင္ရွိေသာ ေဆာ႔ဝဲလ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ားကုိ RAMထဲသို႔ အရင္ကူးယူကာ သုံးစြဲေလသည္။ အဘယ္႔႔ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ RAM၏ အျမန္ႏႈန္းမွာ hardisk ထက္မ်ားစြာသာလြန္ေသာေႀကာင့္   ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ေလ RAM မ်ားမ်ားလိုအပ္ေလျဖစ္သလို RAM မ်ားေလ အလုပ္ျမန္ေလလည္းျဖစ္ေလသည္။   RAM အထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားေသာ ေဒတာမ်ားမွာ စက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ကာ စက္အသစ္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အသစ္ျပန္သံုးေသာ ဖိုင္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ RAM အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိသည္။

 ၇။ Hard Disk                Window တစ္ခုျဖစ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ OS ႏွင့္ user အသံုးျပဳေသာ softwaresမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဖိုင္မ်ားအားလံုးကို သိမ္းဆည္းေပးသလို ၊ partitions မ်ားခြဲကာ data မ်ား သိမ္းဆည္းနုိင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေလသည္။ Hard Disk ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ data storage လုပ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေလသည္။ Hard Disk တြင္ IDE ႏွင့္ SATA ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ရွိေလသည္။

၈။ Power Supply
              

   ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုးရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို power ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္ ။ Power Supply  တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အစိတ္အပိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ connector အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါရွိေလသည္။
 
၉။ Cards

                 Cards မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ သက္ဆိုင္ရာ slot တြင္တပ္ဆင္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အသံုးျပဳေလသည္။ ဥပမာ။   ။ graphic ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ VGA card စိုက္ျခင္း ၊ network ရရွိရန္ network card စိုက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေလသည္။    

၁၁။ Monitor
                 


Monitor မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပနိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အစိတ္အပိုင္းထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေလသည္။ ေမာ္နီတာတြင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိေလသည္။

၁၀။ Casing  
  
              Casing ကိုမူ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လုံျခံဳစြာထုပ္ပိုးရန္အတြက္ အသံုးျပဳေလသည္ ။ ေကဇင္တစ္လံုးတြင္ power ၊ restart buttons မ်ားအျပင္ speaker ၊ usb ports မ်ားပါ ပါရွိေလသည္။No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္