ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Thursday, October 15, 2015

စိတ္​ပညာနိဒါန္​း
စိတ္ပညာသည္လူတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္အျပဳအမူကိုသိပၸံနည္းက်က် ေလ့လာသည့္ပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယဘုယ် သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ားကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္ၿပီး လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား အက်ိဳးျပဳနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ ပညာရွင္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အျပဳအမူကို သေဘာေပါက္ နားလည္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အျပဳအမူ ေနာက္ကြယ္ရွိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အာ႐ုံပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကသည္။စိတ္ပညာသည္အေတြးအေခၚပညာရပ္မွ ခြဲထြက္လာေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။စိတ္ပညာသည္ လူ၏အျပဳအမူကို၎၊ လူ၏ သိျခင္းကို ၎၊ ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာ ေလ့လာေသာ ကိုယ္ကာယအျပဳအမူသည္ လူ၏သိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ၏သိ ျခင္းကို ေလ့လာရာ၌ အျပဳအမူကိုေလ့လာရသည္။ အျပဳအမူကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္၎၊ တိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္၎၊ ေလ့လာရသျဖင့္ သိပၸံနည္းကို အသုံးျပဳရေလသည္။ ဤသို႔ စနစ္တက်ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္၊ လူ၏ သေဘာအျပဳအမူကို သိနားလည္၍၊ လူတို႔၏ အျပဳအမူကို ထိန္းအုပ္ျပဳျပင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ စိတ္ပါဝင္စား ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အထူးေလ့လာၾကရာ၌ စိတ္ ပညာအမ်ိဳးအစားအမ်ားကို ခြဲျခားထားေလသည္။ ထိုအမ်ိဳး အစားအခ်ိဳ႕မွာ- (၁) ေယဘုယ်စိတ္ပညာသည္ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ ပဓာနသေဘာတရားမ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ထို႔ျပင္အရြယ္ေရာက္ ေသာ လူသတၱဝါအေၾကာင္းကို အထူးေလ့လာသည္။
(၂) ဇီဝကိစၥစိတ္ပညာသည္ သတၱဝါတို႔၏ အျပဳအမူႏွင့္ ၎၊ သိျခင္းႏွင့္၎၊ ဆက္စပ္ေသာ နဗ္ေၾကာစုမ်ားႏွင့္ အင္ဒို ကရင္းဂလင္း (အတြင္းစိမ့္ဂလင္း)မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့ လာသည္။
(၃) ကေလးစိတ္ပညာသည္ ကေလးမ်ား တိုးတက္ႀကီးထြားေရး အေၾကာင္းကို၎၊ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ကေလးတို႔၏ စြမ္းအား အေျခအေနကို၎၊ ကေလးတို႔၏ စြမ္းအားသည္ မ်ိဳးရိုးေပၚ၌ ျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊မည္မၽွတည္ရွိသည္ကို၎၊ကေလးမ်ားအဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို၎၊ ေလ့လာသည္။
(၄) တိရစၧာန္စိတ္ပညာသည္ တိရစၧာန္မ်ား၏ အျပဳအမူ ကို ေလ့လာသည္။
(၅) ဓမၼတာလြဲစိတ္ပညာသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာ လူမ်ား ၏ ဓမၼတာအေလ်ာက္ မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူကိုေလ့လာသည္။
(၆) လူမွုေရးစိတ္ပညာသည္ အစုအေဝးႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း အားျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူႏွင့္သိျခင္း မည္သို႔ ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္းကို၎၊ အစုအေဝး အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံ ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို၎၊ ေလ့လာ သည္။ မိသားစုမ်ား၊ လူစုမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူအုပ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား အေၾကာင္းကိုေလ့လာသည္။
(၇) ပညာေရးစိတ္ပညာသည္ စိတ္ပညာအားျဖင့္ သိနား လည္ရေသာ ကေလး၏ တိုးတက္ႀကီးထြားမွုကို ေထာက္၍ ပညာသင္ၾကားမွုကိုစိစစ္၏။ သင္ၾကားျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္း ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိတ္ပညာ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း အသုံးခ်ရန္ရည္ရြယ္၏။
(၈) စက္မွုလက္မွုစိတ္ပညာသည္ စိတ္ပညာနည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အလုပ္သမားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ နည္းသင္ၾကားျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားတိုင္းတာျခင္းစသည္တို႔ကို ေလ့လာသည္။ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးတြင္ ေၾကာ္ျငာေသာ ကိစၥႏွင့္ ကုန္တြင္က်ယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ နည္းတို႔ကို ေလ့လာ သည္။
(၉) စိတ္ကုပညာသည္ စိတ္ပညာျဖင့္ စိတ္ေရာဂါကုသနည္းမ်ားကို ေလ့လာသည္။ ဓမၼတာလြဲစိတ္ပညာကို အေျခ ျပဳသည္။
ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမွု
လူတို႔ သဘာဝအေလ်ာက္ျပဳမူၾကသည္မွာ အဘယ္အ ေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူေသာ အခ်က္ကို ေလ့လာျခင္းသည္ စိတ္ပညာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာခ်က္ျဖစ္၏။ စိတ္ပညာ အရ ထိုအေၾကာင္းကိုရွာေသာ္၊ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမွုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမွုသည္ နဂိုဇာတိ ပါ ကိုယ္တြင္းေစ့ေဆာ္မွုမ်ားေၾကာင့္၎၊ လူမွုဆက္ဆံေရးအား ျဖင့္ ေလ့လာယူရေသာ ေစ့ေဆာ္မွုမ်ားေၾကာင့္၎ ျဖစ္သည္။ နဂိုဇာတိပါကိုယ္တြင္းေစ့ေဆာ္မွုမ်ားမွာ ဆာေလာင္ျခင္း၊ ေရ ငတ္ျခင္း၊ ဖိုမဇာတိစိတ္၊ မိဘဇာတိစိတ္၊ သင္းပင္းဇာတိစိတ္၊ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေပၚလိုေသာ ဇာတိစိတ္ စသည္မ်ားျဖစ္သည္ ဟုစိတ္ပညာရွင္ အမ်ားကယူဆၾကသည္။ စိတ္ပညာရွင္ ဖရြိဳက္ ကမူ လူ၏ အျပဳအမူအားလုံးသည္ ဖိုမဇာတိစိတ္၏ ေစ့ေဆာ္မွု ေပၚတြင္ တည္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕စိတ္ပညာရွင္မ်ားက လည္း မိဘစိတ္၊ သင္းပင္းစိတ္တို႔မွာ လူမွုဆက္ဆံေရးမွ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ေစ့ေဆာ္မွုမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
အရြယ္ေရာက္ေသာ လူ၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ နဂိုဇာတိပါေသာ ေစ့ေဆာ္မွုမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ထက္ ေလ့လာယူရေသာ ေစ့ေဆာ္ မွုမ်ားမွ ရအပ္သည့္ စြဲလမ္းစိတ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ား ပင္ သေဘာႀကိဳက္ညီၾက၏။ စြဲလမ္းစိတ္မ်ားမွ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္း ျခင္းစေသာ စိတ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ စြဲလမ္းစိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခြဲျခားနိုင္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ဝတၳဳစြဲလမ္းစိတ္ျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လူတစ္ေယာက္ကိုခင္မင္ျခင္း၊ မုန္းတီး ျခင္းသည္၎၊ အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ခင္တြယ္ျခင္းသည္၎၊ ဤစြဲလမ္းစိတ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ အျခားအမ်ိဳးအစားမွာ ဝတၳဳမဲ့စြဲလမ္း စိတ္မ်ားျဖစ္၏။ ဝတၳဳမဲ့စြဲလမ္းစိတ္ထက္ ဝတၳဳစြဲလမ္းစိတ္သည္ ပိုမိုအင္အားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ဝတၳဳမဲ့စြဲလမ္း စိတ္ျဖစ္ေသာ သစၥာတရား ခင္တြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳးပမ္းသည္ ထက္၊ ဝတၳဳ စြဲလမ္းစိတ္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ခင္တြယ္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုအားထုတ္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ စြဲလမ္းစိတ္မ်ားစြာရွိတတ္ရာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ပဓာနစြဲလမ္းစိတ္ တစ္ခုသည္ အျခားစြဲလမ္းစိတ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္လႊမ္းမိုးတတ္၏။ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အရာရာတြင္ ပဓာန စြဲလမ္းစိတ္၏ ေစ့ေဆာ္ သည့္အတိုင္းျပဳမူ ေဆာင္ရြက္တတ္၏။ ပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ အာဏာရွင္ ဟစ္တစ္လာ၌ မိမိ၏ တန္ခိုးႀကီးလိုေသာ စြဲလမ္း စိတ္သည္ သား မယားခင္မင္စိတ္၊ မိတ္ေဆြခင္မင္စိတ္စသည္ တို႔ကို လႊမ္းမိုးသြားသျဖင့္၊ ေမတၱာေခါင္းပါးလ်က္ ကမၻာတစ္ ခြင္၌ အာဏာရွင္ျဖစ္ရန္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ပဓာနစြဲလမ္းစိတ္ မရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ စိတ္ပဋိပကၡမွု မ်ားကင္း၍၊ စိတ္တည္ၾကည္စည္းလုံး ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ပဓာနစြဲလမ္းစိတ္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၌ စိတ္ပဋိပကၡမွု မ်ားျဖစ္တတ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပဓာနစြဲလမ္း စိတ္ကို သိရွိေသာအခါ၊ ထိုသူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို သိနိုင္ သည္။ စိတ္ပညာရွင္ ကတဲက ေရးသားခဲ့သည္မွာ 'လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ မည္သည့္အရာကို ရိုေသေလးျမတ္သည္၊ မည္သည့္အရာမ်ားကို စက္ဆုပ္သည္၊ ခင္မင္သည္၊ မုန္းတီး သည္၊ ျမတ္နိုးသည္ဟု သိရွိေသာအခါ ထိုသူ၏ အျပဳအမူကို အသင့္အတင့္ ခန႔္မွန္း နိုင္ေခ်ၿပီ'ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
စိတ္လွုပ္ရွားမွုႏွင့္ ေဝဒနာ
စိတ္လွုပ္ရွားမွုဆိုသည္မွာ ေၾကာက္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း စသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။ ေမြးဖြားစကေလးမ်ား၌ စိတ္လွုပ္ရွားမွုတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုမၽွသာရွိ သည္။ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ စိတ္လွုပ္ရွား မွုတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ အစကနဦးတြင္ စိတ္လွုပ္ရွားေစေသာ အေၾကာင္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။ တစ္စ ထက္တစ္စ စိတ္လွုပ္ရွားေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မ်ားျပားလာရာ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းလာေသာအခါအစ၌ စိတ္လွုပ္ရွားမွုမျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားပင္ စိတ္လွုပ္ရွားမွုကို ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္သည္။ ပမာအားျဖင့္ အစ၌ကေလးသည္ ေႁမြတိရစၧာန္ကို မေၾကာက္ ေသာ္လည္း၊ အသက္အရြယ္ႀကီး ထြားလာေသာအခါ၌ ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္တတ္သည္။ လူႀကီးတို႔ အတြက္ ေၾကာက္စရာမ်ားစြာ ရွိလာသည္မွာ၊ သင္ယူျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။္ စိတ္လွုပ္ရွားမွု အျပဳအမူမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမွုကိုလည္းလိုက္၍ ျဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူအမ်ားသည္ ေဒါသစိတ္ျဖစ္လၽွင္ အျပဳအမူတစ္မ်ိဳး တစ္စားတည္းကိုသာ ျပဳမူတတ္သည္။ ယင္းမွာ မိမိအေပါင္း အစု ပတ္ဝန္းက်င္မွ သင္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျပဳအမူ အားျဖင့္ စိတ္လွုပ္ရွားမွုတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ခြဲျခားသိသာနိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ လူမ်ား၏ မ်က္ႏွာအမူအရာ ကိုယ္ဟန္ႏွင့္ အသံ ကိုေထာက္၍ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ့ျခင္း၊ အံ့အားသင့္ျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး တစ္ထစ္ခ်ခြဲျခား၍ မသိ နိုင္ေပ။
စိတ္လွုပ္ရွားမွု ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ၌လည္း ေျပာင္းလဲလွုပ္ရွားမွုမ်ားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွူရွိုက္ျခင္း၊ ေသြးအားတိုးျခင္း၊ ေသြးခုန္ျခင္း၊ လက္ေျခ လုံးပတ္ႀကီးထြားျခင္း၊ ႏွလုံးႂကြက္သားလွုပ္ရွားျခင္း၊ အေရျပား သည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ကို တြန္းလွန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသျဖင့္၊ ယင္းလွုပ္ရွားမွုတို႔ကို တိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္ သိသာနိုင္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ကား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ျပင္ပလကၡဏာ မ်ားျဖင့္ စိတ္လွုပ္ရွားမွုကို တိုင္းထြာေသာ ကရိယာကို 'မုသား စုံေထာက္'ဟု ေခၚသည္။
သင္ယူျခင္း
စိတ္ပညာတြင္ သင္ယူျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ သူ၏အျပဳအမူသည္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ျဖစ္လာေသာ အျပဳအမူခ်ည္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္သူ၏ စိတ္ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမွု၊ စိတ္လွုပ္ရွားမွု၊ ကၽြမ္းက်င္မွု၊ ဆင္ျခင္မွုတို႔သည္ သင္ယူျခင္းအေပၚတြင္ တည္ ေနသည္။
ကၽြနိုပ္တို႔သည္ အစကနဦးသင္ယူေသာ အျပဳအမူမ်ား သည္ အေၾကာင္းဆက္ တုံ႔ျပန္မွုမ်ားျဖစ္သည္။ နို႔ဗူးတိုက္ေသာ ကေလးသည္ အစ၌ နို႔ဗူးကိုျမင္လၽွင္ နို႔စို႔ျခင္းမျပဳေခ်။ နို႔သီး ကို မိမိ၏ ပါးစပ္တြင္းသို႔ထည့္မွ နို႔စို႔သည္။ အခါခါ နို႔ဗူးကို ျမင္ရၿပီးေနာက္၊ ပါးစပ္တြင္းသို႔ နို႔သီးထည့္၍ ခံတြင္းကို လွုံ႔ေဆာ္ေပးလၽွင္၊ နို႔ဗူးကိုျမင္ေသာ အာ႐ုံသည္ နို႔စို႔သည့္ တုံ႔ျပန္မွုကို ျဖစ္လာေစေလသည္။ ဤသို႔ နို႔စို႔ျခင္းသည္ အေၾကာင္းဆက္တုန႔္ျပန္မွုဟုေခၚသည္။
ဤသင္ယူျခင္းမ်ိဳးကို ႐ုရွစိတ္ပညာရွင္ ဗတ္ဗလပ္ စတင္သိရွိသည္။ ေခြးတစ္ေကာင္ကို အစာမေကၽြးမီ အနည္းငယ္ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ ေသာအခါ ေနာက္တြင္ အစာမေပးေသာ္လည္း ေခါင္းေလာင္း တီးလၽွင္ သြားရည္ယိုေၾကာင္းကို ဗတ္ဗလပ္သည္ ေတြ႕ရွိခဲ့၏။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတိုင္း စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ ေခါင္းေလာင္း သံသာမဟုတ္ အလင္းေရာင္ေသာ္၎၊ အနံ့ေသာ္၎၊ ထိတို႔ ျခင္းေသာ္၎၊ သြားရည္ယိုျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံ သိရွိရျပန္သည္။ တစ္ဖန္တုံလည္း ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းဆက္တုံ႔ျပန္ျခင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္နိုင္သည္။ အစာ မေကၽြးဘဲ ေခါင္းေလာင္းကိုသာ တီးေနလၽွင္၊ ေခြးသည္ သြား ရည္မယိုေတာ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါ ထိုေခြးကို အစာျပ၍ အားျဖည့္ျခင္းအားျဖင့္ သြားရည္ယို ျခင္းသည္ ျပန္၍ေပၚလာနိုင္သည္။
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၌ အေၾကာင္းဆက္တုံ႔ျပန္မွု မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္ေသာ္လည္း၊ လူႀကီးမ်ားကို စမ္းသပ္ရာ တြင္ ျဖစ္ေပၚရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္းကို သိရျပန္သည္။ စကား စေျပာျခင္းသည္၎၊ သေဘာ ထားမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ၎၊ မ်ားစြာေသာ ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမ်ားသည္၎၊ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ နည္းအတိုင္း သင္ယူျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အျခားသင္ယူနည္းတစ္မ်ိဳးမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္သင္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္သည္ ကိုယ္တြင္းေစ့ေဆာ္ မွုေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ တတ္၏။ ဤသို႔ စမ္းသပ္ျပဳမူရာတြင္ အသုံးမက်ေသာ အျပဳ အမူမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္၍၊ ေနာက္ဆုံး၌ မိမိလိုအင္ျပည့္ေျမာက္ ေစေသာ အျပဳအမူကိုသာ ျပဳလုပ္လာသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လာေသာအခါ အသုံးမဝင္ေသာအျပဳအမူတို႔ကို စြန႔္လႊတ္ ၿပီးလၽွင္ လိုအင္ျပည့္ေျမာက္ေစေသာ အျပဳအမူကိုသာ ျပဳေတာ့ သည္ျဖစ္၍၊ သင္ယူျခင္းလည္း ၿပီးေျမာက္ေလသည္။
လူမ်ားမွာ တိရစၧာန္ကဲ့သို႔မဟုတ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ ေသာအခါ သင္ယူရေသာအေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္၍၊ ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ သင္ယူနိုင္သည္။ ဝဂၤပါထဲတြင္ ထည့္သြင္းထား ေသာ ႂကြက္သည္ အထက္နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္တတ္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးသည္ ဝဂၤပါထဲတြင္ ေရာက္ေနလၽွင္၊ ထိုသူသည္ စိတ္ထဲ၌ စကားလုံးမ်ားကိုဖြဲ႕၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားလ်က္ ထြက္ ေပါက္ကိုရွာကာ ထြက္ေျမာက္ရန္ သင္ယူတတ္သည္။ တိရစၧာန္မ်ား၌လည္း သေဘာေပါက္သင္ယူျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ နိုင္သည္။ ဤသေဘာေပါက္သင္ယူမွုကို စိတ္ပညာရွင္ကားလား သည္ စုံစမ္းခဲ့ဖူး၏။ ထိုစုံစမ္းခ်က္မွာ ဤသို႔တည္း။ ေမ်ာက္ဝံ မ်ားကို ေလွာင္အိမ္ႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးလၽွင္၊ ငွက္ ေပ်ာသီးကို ေမ်ာက္ဝံမမွီနိုင္ေသာ အမိုးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲသည္။ ေလွာင္အိမ္ႀကီး၏ တစ္ေနရာတြင္ ေသတၱာတစ္ခုကို ခ်ထား၏။ ေမ်ာက္ဝံမ်ားသည္ ငွက္ေပ်ာသီးကို ရရန္ ခုန္ေပါက္၍ အမ်ိဳုး မ်ိဳးႀကိဳးစားၾက၏။ သို႔ေသာ္ အထမေျမာက္ေခ်။ ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ ေမ်ာက္ဝံမ်ားသည္ ေသတၱာကို ငွက္ေပ်ာသီးေအာက္သို႔ ေရြ႕ၿပီး လၽွင္၊ ငွက္ေပ်ာသီးကို ခုန္ေပါက္ဆြဲငင္၍ ယူေလသည္။ ဤ အျခင္းအရာအရ၊ ထိုေမ်ာက္ဝံမ်ားသည္ ေသတၱာႏွင့္ ငွက္ေပ်ာ သီးတို႔ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။ သေဘာေပါက္ေသာအခါ ႐ုတ္ျခည္းသင္ ယူျခင္း တိုးတက္ေလသည္။ အေၾကာင္းဆက္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္သင္ယူျခင္းမ်ားမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းသာ တိုးတက္ေစေလသည္။
မွတ္မိျခင္းႏွင့္ မမွတ္မိျခင္း
သင္ယူျခင္း၌ မွတ္မိျခင္းပါဝင္၏။ မွတ္မိျခင္း၌ အပိုင္း ၄ ပိုင္းရွိသည္။ မွတ္မိရန္အစ၌ (၁) သင္ယူရ၏။ သင္ယူ ေသာအရာကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္၊ (၂) လက္ခံထားရ၏။ လက္ခံထားသည္ကို (၃) သတိရ၍၊ (၄) မွတ္မိရသည္။ သတိ ရျခင္းႏွင့္ မွတ္မိျခင္း ခြဲျခားရန္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သတိရ ေသာ္လည္း၊ မွတ္မိျခင္းမရွိတတ္ေခ်။ လကၤာပုဒ္ကို သတိရ၍ ရြတ္ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း၊ မည္သည့္လကၤာ၊ မည္သူေရးသည္တို႔ကို မမွတ္မိတတ္ေခ်။ မွတ္မိျခင္းသည္ သတိရျခင္းထက္လြယ္ကူ ေပသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို မွတ္မိျငားလည္း၊ ထိုသူ၏နာမည္ ကို သတိမရတတ္ေခ်။
မမွတ္မိျခင္းသည္ ပဓာနအေၾကာင္း ၂ ခုေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ (၁) အခ်ိန္ၾကာရွည္၍ မမွတ္မိျခင္းႏွင့္ (၂) တားဆီး ျခင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ မမွတ္မိျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ေလ့က်င့္မွု မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၾကဳံခဲ့ျခင္းမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ သတိမရနိုင္ ေသာ္လည္း၊ စိတ္ညိ|ု႔ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္သတိရနိုင္သည္။ ( စိတ္ညိ|ု႔ပညာ။)
ေလ့က်င့္ျခင္းတစ္ခုခုကို ျပဳၿပီးေနာက္ အျခား တစ္ခုကိုဆက္၍ ေလ့က်င့္လၽွင္၊ ပထမေလ့က်င့္ျခင္းကို ပိုမို မမွတ္မိနိုင္ေတာ့ေခ်။ ေလ့က်င့္ျခင္းကိုျပဳၿပီးေနာက္ နားေနလၽွင္၊ ပိုမို သတိရတတ္သည္။ စိတ္ပညာရွင္ ဖရြိဳက္က မမွတ္မိျခင္း သည္ မမွတ္မိခ်င္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ဟုဆို၏။ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏နာမည္ကို မမွတ္မိျခင္းသည္ ထိုသူကို မလိုလား ေသာစိတ္က သိစိတ္မွပယ္ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆို၏။ အခ်ိဳ႕မမွတ္မိ ျခင္းမ်ားမွာ ဤနည္းအတိုင္းျဖစ္သည္ကို မျငင္းဆိုနိုင္ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ စိတ္မၿငိမ္သက္ျခင္း စသည့္ စိတ္လွုပ္ရွားမွုတို႔ေၾကာင့္ မမွတ္မိျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
ေကာင္းစြာမွတ္မိေစရန္ စာက်က္နည္း
မွတ္ဉာာဏ္ေကာင္းရန္နည္းလမ္းမွာ သင္ယူရာတြင္ နည္း လမ္းေကာင္းကို လိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းေကာင္း မွာ စာကိုက်က္ေသာအခါ (၁) သင္ယူလိုစိတ္ရွိရမည္။ သို႔မွ သာ စိတ္မပ်ံ႕လြင့္ဘဲ၊ က်က္မွတ္ရန္စာကို စူးစိုက္အာ႐ုံျပဳ၍ ေလ့လာေပမည္။ (၂) စာက်က္ေသာအခါ တစ္ခ်ိန္တည္းမွတ္မိ ရန္ႀကိဳးစားမည့္အစား တစ္ခ်ိန္စီ ခြဲ၍သင္ယူေလ့က်င့္ရမည္။ စာက်က္ေသာအခါ တစ္ေန႔လၽွင္ နာရီဝက္မၽွ၊ ေျခာက္ရက္ခြဲ၍ က်က္မွတ္ျခင္းသည္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ တစ္ထိုင္တည္း သုံး နာရီက်က္မွတ္ျခင္းထက္ ပိုမို မွတ္မိနိုင္သည္။ (၃) သင္ယူရာ တြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထုတ္ေဖၚရြတ္ဆိုရန္ ႀကိဳးစားရမည္၊ ဘာသာစကားတစ္ခုကို က်က္မွတ္ရာတြင္ ထိုဘာသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ က်က္မွတ္ေသာစကားမ်ားကို မွတ္မိေစသည္။ (၄) က်က္မွတ္ရေသာစာကို တစ္ခုလုံးဖတ္၍ သေဘာေပါက္ ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးလၽွင္၊ တစ္ခုလုံးကို ျခဳံ၍ေလ့လာျခင္းသည္ စာကိုပိုင္း၍ ေလ့လာျခင္းထက္ပိုမိုမွတ္မိေစသည္။ ဤအခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာလၽွင္ ေကာင္းစြာမွတ္မိေစနိုင္သည္။
စဥ္းစားျခင္း
ေထြရာစိတ္ကူးျခင္း၊ စိတ္ကြန႔္ျမဴးျခင္း၊ ဆင္ျခင္ျခင္းတို႔ မွာ စဥ္းစားျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ နိုင္ေသာ သတၱဝါမ်ားျဖစ္ေလသေလာဟု စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါစို႔။ စိတ္ပညာစုံစမ္းခ်က္အရ ေမ်ာက္ဝံမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို သိျမင္ျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ခဲ့ၿပီ။ အခ်ိဳ႕တိရစၧာန္တို႔သည္ အမွတ္အသားကို စဥ္းစားနိုင္ၾက သည္။ ဤအခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ေထာက္ရွုျခင္းျဖင့္၊ တိရစၧာန္တို႔၏ ဆင္ျခင္မွုသည္ လူတို႔၏ ဆင္ျခင္ပုံႏွင့္ထပ္တူ ထပ္မၽွျဖစ္၏ဟု ဆိုရန္ခဲယဥ္း ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ သဘာဝႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အခက္အခဲတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစားျခင္း၌ အစီအစဥ္ရွိျခင္း၊ ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ စိတ္ပညာရွင္ဒ်ဴးဝီး က ဆင္ျခင္ျခင္း၌ အဆင့္ ၅ ဆင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
အခက္ အခဲျပႆနာသည္ ဆင္ျခင္ျခင္းကို အစျပဳ၍ ႏွိုးေဆာ္ေပး၏။
ျပႆနာအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ ျပဳလုပ္ေပး၏။
ျပႆနာကို အေျဖေပးေသာ အေတြးရွိေစ ၏။
အေတြးတစ္ခုစီသည္ ျပႆနာကို လုံးဝေျဖရွင္းနိုင္ ေအာင္ ျပဳျပင္ရသည္။ ယင္းမွာ ဆင္ျခင္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးအမွားအမွန္ စိစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ၿပီးေျမာက္သည္။
အာ႐ုံသိျခင္း
စဥ္းစားျခင္းသည္ အာ႐ုံသိျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံျပဳထား သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ရွု၍ အခက္အခဲေတြ႕ေသာ အခါ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေနာက္ဆုံးအေျဖ မွန္မမွန္ စိစစ္ရာ၌လည္း ၾကည့္ရွုျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္။ အာ႐ုံသိျခင္း မွာ အာ႐ုံခံစားမွုႏွင့္ ျခားနားသည္။ အာ႐ုံသိျခင္း၌ ကၽြန္ုပ္တို႔ အာ႐ုံမ်ားကို အသုံးျပဳရသည္မွန္ေသာ္လည္း၊ အတိတ္ကာလ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ စိတ္ကူး႐ုပ္မ်ား၊ ပစၥဳပၸန္ကာလ စိတ္သေဘာ ထားမ်ားတို႔လည္း ပါဝင္ေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အာ႐ုံသိျခင္းသည္ အာ႐ုံခံစားမွုကို အဓိပၸါယ္ေဖၚ ယူျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥဒါဟ႐ုဏ္အားျဖင့္ သရက္သီးဟူေသာ ဝတၳဳပစၥည္း တစ္ခုကို အာ႐ုံျဖင့္ ျမင္ရာတြင္၊ သရက္သီးဟု သိျခင္းသည္ အေရာင္၊ အနံ့၊ အရသာ စသည့္အာ႐ုံမ်ား စုေပါင္းထားျခင္း ထက္ ပိုမိုႀကီးက်ယ္ေလသည္။
အျမင္မွားျခင္း
အကယ္စင္စစ္ မလွုပ္ရွားေသာ္လည္း လွုပ္ရွားသည္ ကိုျမင္ျခင္း၊ အရွည္တူညီေသာမ်ဥ္းမ်ားကို မတူညီဟု ျမင္ျခင္း၊ မ်ဥ္းေျဖာင့္ကို မ်ဥ္းေကာက္ဟုျမင္ျခင္း စသည္တို႔မွာ အျမင္မွား ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာမ်ားကို လူတိုင္းအျမင္မွား တတ္ရကား၊ ယင္းတို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေတြ႕အၾကဳံေပၚ၌ မတည္ေၾကာင္း ယူဆရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အတိတ္ကာလ အေတြ႕ အၾကဳံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းတြင္ ငွက္သတၱဝါကို ေလယာဥ္ပ်ံဟု အျမင္မွားျခင္းသည္ အေတြ႕အၾကဳံကိုမွီ၍ စိတ္ ေစာေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျမင္မွားမွုကို ဆင္ျခင္ေသာ္၊ အာ႐ုံအားျဖင့္သိျခင္းသည္ အာ႐ုံမ်ားေပၚတြင္သာမက အျခား အေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္လည္း တည္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးျခားနားျခင္း
အထက္တြင္ လူတိုင္းျဖစ္တတ္ေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီ။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပဳအမူႏွင့္ သိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ျခားနားျခင္းလည္းရွိသည္။ အသိ ဉာာဏ္သည္၎၊ စြမ္းရည္သည္၎၊ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးသည္ ၎၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကေပ။ စိတ္ပညာဆရာတို႔ သည္ ဉာာဏ္စြမ္းရည္စစ္ေဆးလႊာမ်ား ဖန္တီး၍ မ်ားစြာအသုံးျပဳ လ်က္ရွိေလသည္။ စစ္ေဆးလႊာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္၏ ဉာာဏ္ဖ်တ္လတ္မွုႏွင့္ သင္ယူစြမ္းရည္ကို ျပသနိုင္ေပသည္။ စြမ္းရည္ထူးမ်ားကို စစ္ေဆးရာ၌ အေတာ္ အတန္တိက်စြာ တိုင္းတာနိုင္ေပသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္အား သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းသို႔ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ အလုပ္သမားတစ္ ေယာက္အား သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ကိုေဖၚ ျပျခင္း၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္သူ ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သူတို႔အား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား၌ စစ္ေဆးလႊာ တို႔ကို အသုံးခ်ၾက၏။
ကိုယ္ရည္ေသြးကိုလည္း စိတ္ပညာဆရာမ်ားက စုံစမ္းၾက သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးအေျခအေနကို အသင့္အတင့္ ေဖၚထုတ္ေစနိုင္၏။ စိတ္အေျခအေနကို ျပင္ပအမူအရာ ျဖင့္ စုံစမ္းနည္းမ်ားလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ အမ်ားသိကၽြမ္းေသာ နည္းတစ္ခုမွာ ရိုရွပ္ ဆိုသူ တည္ထြင္ေသာ မင္စက္စစ္ေဆးနည္းျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အသိဉာာဏ္စစ္ေဆး လႊာ၊ စြမ္းရည္စစ္ေဆးလႊာ၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ အက်င့္ စာရိတၱမ်ားကို အကဲျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေလ့လာရ ေပသည္။
လူ၏ ဆက္ဆံေရးအျပဳအမူ
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အျပဳအမူသည္ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အစုအေဝးတြင္ပါဝင္ေသာ အေနျဖင့္ ျပဳမူျခင္းသည္ တစ္ဦးတည္းျပဳမူျခင္းႏွင့္ ကြာျခား သည္။ အစုအေဝး၏ ညႊန္ျခင္းသည္ လူ၏အျပဳအမူကို ေျပာင္း လဲေစသည္။ လူအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ လူ အုပ္အလိုက္ျပဳမူတတ္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ကင္းမဲ့ေသာအျပဳအမူမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္တတ္သည္။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အတုခိုးတတ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ လူစု၏ အေနအထိုင္အတိုင္း တူညီေအာင္ ေနတတ္ၾကေလသည္။ လူတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး စိတ္အေျခအေန ျခားနားျခင္းရွိ သေလာ၊ ရွိခဲ့လၽွင္ ဇာတိအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမွုထုံစံမ်ားေၾကာင့္ပင္ေလာ။ ယင္းအခ်က္ တို႔ကို စဥ္းစားလိုက္ေသာ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္မ်ိဳး ႏွင့္တစ္မ်ိဳး ျခားနားၾကသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္တို႔က သေဘာရၾက၏။ လူမ်ိဳးခ်င္း ျခားနားသည္ထက္ လူမ်ိဳးတစ္စု ထဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိုျခားနားတတ္သည္။
စိတ္ပညာေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ လူ၏အေၾကာင္းကို ပိုမို နားလည္လာသည္ျဖစ္ရကား၊ လူသတၱဝါတို႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ေရွ႕ရွုလ်က္ လူတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ စိတ္ပညာကို အသုံးခ်နိုင္ေပသည္။

စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာထင္​႐ွား​ေသာ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား
ခ်စ္နိုင္ (စိတ္ပညာ)
တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္
ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္

ကိုးကား -  ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၄)

http://aungsoehtet.page.tl/


No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္