ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Monday, September 30, 2013

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ျမတ္ဗုဒၶဧ။္သစၥာတရားေတာ္မ်ား(6) ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္အဂၢမဟာပ႑ိတမိုးကုတ္ဆရာေတာ္အ႐ွင္၀ိမလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
                                                          သစၥာတရားေတာ္မ်ား


File Size နည္းၿပီး ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အသံေတာ္မွာအထူးၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ အထူးၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားကာ နာယူ မွတ္သားနိုင္ပါသည္။

တရားတပုဒ္ခ်င္းဆီကို ကလစ္ျပီး Download ပါ

၅၀၁။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ (၅-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၂။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ပိဠနေဌာတရားေတာ္(၁) (၆-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၃။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သခၤတေဌာတရားေတာ္(၂) (၇-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၄။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သႏၱာပေဌာတရားေတာ္(၃) (၈-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၅။ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ၀ိပရိနာမေဌာတရားေတာ္(၄) (၉-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၆။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ အာယုဟနေဌာတရားေတာ္(၁) (၁၀-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၇။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ နိဒါနေဌာတရားေတာ္(၂) (၁၁-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၈။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ သံေယာဂေဌာတရားေတာ္(၃) (၁၂-၁၂-၁၉၅၇)
၅၀၉။ သမုဒယသစၥာအနက္မွ ဗလိေဗာဓေဌာတရားေတာ္(၄) (၁၃-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၀။ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ နိႆရဏေဌာတရားေတာ္(၁) (၁၄-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၁။ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ ၀ိေ၀ကေဌာတရားေတာ္(၂) (၁၅-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၂။ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ အသခၤတေဌာတရားေတာ္(၃) (၁၇-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၃။ အဂၢိ၀စၥပုဏၰား ဥပမာျပတရားေတာ္ (၁၈-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၄။ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ အမတေဌာတရားေတာ္(၄) (၁၉-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၅။ မဂၢသစၥာအနက္မွ နိယ်ာနေဌာတရားေတာ္(၁) (၂၀-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၆။ မဂၢသစၥာအနက္မွ ေဟတြတ္ေဌာတရားေတာ္(၂) (၂၂-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၇။ မဂၢသစၥာအနက္မွ ဒႆနေဌာတရားေတာ္(၃) (၂၃-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၈။ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ်တရားေတာ္(၄) (၂၄-၁၂-၁၉၅၇)
၅၁၉။ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ်တရားေတာ္(၅) (၂၅-၁၂-၁၉၅၇)
၅၂၀။ ငါစြဲသူစြဲ အစြဲႏွစ္ပါး ျဖဳတ္ေပးပံုတရားေတာ္၊ မွန္ၾကည့္သူႏွင့္ အရိပ္ပမာ (၂၆-၁၂-၁၉၅၇)
၅၂၁။ ကံေလးမ်ိဳးတရားေတာ္ (ေသနိယႏွင့္ပုဏၰ) (၂၉-၁၂-၁၉၅၇)
၅၂၂။ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္ (၃၀-၁၂-၁၉၅၇)
၅၂၃။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)ဥပမာျပတရားေတာ္ (၃၁-၁၂-၁၉၅၇)
၅၂၄။ ၀ကၠလိရဟန္း၀တၳဳတရားေတာ္(၁) (၁-၁-၁၉၅၈)
၅၂၅။ ၀ကၠလိရဟန္း၀တၳဳတရားေတာ္(၂) (၂-၁-၁၉၅၈)
၅၂၆။ ရွင္အႆဇိရဟန္း ၀တၳဳတရားေတာ္(၁) (၃-၁-၁၉၅၈)
၅၂၇။ ကီသုေကာပမသုတ္ (၈-၁-၁၉၅၈)
၅၂၈။ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ႔ ရွာမွီးျခင္း မတူညီၾကပံု (၉-၁-၁၉၅၈)
၅၂၉။ သာေရာပမသုတ္ တရားေတာ္(၁) (၁၄-၁-၁၉၅၈)
၅၃၀။ ပဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၁) (၂၀-၁-၁၉၅၈)
၅၃၁။ ၀ုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၂) (၂၁-၁-၁၉၅၈)
၅၃၂။ ေဒြးဓါ၀ိတကၱသုတ္ တရားေတာ္(၂) (၂၃-၁-၁၉၅၈)
၅၃၃။ တဏွာသခၤယသုတ္ (၂၄-၁-၁၉၅၈)
၅၃၄။ သခၤတႏွင့္ အသခၤတရွင္းတမ္းတရားေတာ္ (၂၅-၁-၁၉၅၈)
၅၃၅။ အနာထပိ႑ိကသုတ္ တရားေတာ္ (၂၅-၁-၁၉၅၈)
၅၃၆။ ေရာဟိတႆသုတ္ တရားေတာ္ (၂၆-၁-၁၉၅၈)
၅၃၇။ သြျဗဟၼသုတၱန္ တရားေတာ္(၁) (၂၇-၁-၁၉၅၈)
၅၃၈။ သြျဗဟၼသုတၱန္ တရားေတာ္(၂) (၂၈-၁-၁၉၅၈)
၅၃၉။ ေရွ႕ေနာက္မလြဲၾကပါေစႏွင့္၊ သမၼာဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း တရားေတာ္ (၂၈-၁-၁၉၅၈)
၅၄၀။ ေဒ၀ဒူတသုတ္ တရားေတာ္(၁) (၂၉-၁-၁၉၅၈)
၅၄၁။ ေဒ၀ဒူတသုတ္ တရားေတာ္(၂) (၃၀-၁-၁၉၅၈)
၅၄၂။ ဆႏၵသုတ္(၁) (၃၁-၁-၁၉၅၈)
၅၄၃။ ဆႏၵသုတ္(၂) (၁-၂-၁၉၅၈)
၅၄၄။ ဆႏၵသုတ္(၃) (၂-၂-၁၉၅၈)
၅၄၅။ နေႏၵေကာ၀ါဒသုတ္ (၃-၂-၁၉၅၈)
၅၄၆။ သမထမလို ၀ိပႆနာနဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ပံု၊ သုသိမ၀တၳဳ(၁) (၂၄-၃-၁၉၅၈)
၅၄၇။ သမထမလို ၀ိပႆနာနဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ပံု၊ သုသိမ၀တၳဳ(၂) (၂၅-၃-၁၉၅၈)
၅၄၈။ ဒိဌိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္ (၇-၄-၁၉၅၈)
၅၄၉။ အျမင္မွားေဘး၊ မသူေတာ္ေဘး မသင့္ေစႏွင့္တရားေတာ္ (၉-၇-၁၉၅၈)
၅၅၀။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၁၀-၇-၁၉၅၈)
၅၅၁။ သခၤတအဆံုးမွာ နိဗၺာန္ရွိႏိုင္ပံုတရားေတာ္ (၁၁-၇-၁၉၅၈)
၅၅၂။ ေ၀ဒနာခြါၿပီးမွ အနိစၥေတြ႔ေအာင္ရွဳ၊ ေသခါနီး ေ၀ဒနာခြါပံု (၇-၈-၁၉၅၈)
၅၅၃။ မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္(၁) (၈-၈-၁၉၅၈)
၅၅၄။ မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္(၂) (၉-၈-၁၉၅၈)
၅၅၅။ အဓိပတိ(၃)ပါးထား၍ ပစၥဳပၸန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသာ ၀ိပႆနာရွဳရန္တရား (၁၁-၈-၁၉၅၈)
၅၅၆။ အနာဂတ္ေဘးငါးပါးႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမနည္းရွင္းပံု (၁၂-၈-၁၉၅၈)
၅၅၇။ အဓိပတိ(၃)ပါးထား၍ အားထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကားနိဗၺာန္ရွာပုံ (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၅၅၈။ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လက္ေတြ႔၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၁၄-၈-၁၉၅၈)
၅၅၉။ အဓိပတိ(၃)ပါးထား၍ အားထုတ္ၾကပံုတရားေတာ္ (၁၅-၈-၁၉၅၈)
၅၆၀။ ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးၿငိမ္းရန္တရားေတာ္ (၁၉-၈-၁၉၅၈)
၅၆၁။ ေ၀ပုလႅေတာင္ေထာက္ျပ၍ အေသဇာတ္သိမ္းရန္၊ အ၀ိဇၨာဖံုးပံုႏွင့္စုတိသံုးမ်ိဳး (၂၀-၈-၁၉၅၈)
၅၆၂။ အို နာ ေသလြတ္ရာနိဗၺာန္တရားေတာ္၊ နာဂရသုတ္ (၂၂-၈-၁၉၅၈)
၅၆၃။ သမၼသနသုတ္၊ အငတ္နာေဘးတရားေတာ္ (၂၃-၈-၁၉၅၈)
၅၆၄။ ကာလ၏ စားဖတ္ ၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရး တရားေတာ္ (၂၄-၈-၁၉၅၈)
၅၆၅။ ဒိဌိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၂) (၂၆-၈-၁၉၅၈)
၅၆၆။ ဒိဌိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၃) (၂၈-၈-၁၉၅၈)
၅၆၇။ သီလလံုျခံဳရံုႏွင့္ မတင္းတိမ္ပါနဲ႔(သလႅႏွင့္ အဘယေဟာ-သစ္တံုးဥပမာ) (၁-၉-၁၉၅၈)
၅၆၈။ အဂၤါေလးပါးျပည့္စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာ ကိစၥၿပီးပံုတရားေတာ္(ေသာတာႏုဂတသုတ္) (၂-၉-၁၉၅၈)
၅၆၉။ ဒုလႅဘတရားငါးပါး ဘုရားေဟာငါးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ အမွန္ပင္မဂ္ဆိုက္ႏိုင္ပံု (၃-၉-၁၉၅၈)
၅၇၀။ ေသာတာပန္တည္ျခင္းအေၾကာင္း တရားေတာ္ (၄-၉-၁၉၅၈)
၅၇၁။ နီ၀ရဏတရားငါးပါး တရားေတာ္(၁) (၁၂-၉-၁၉၅၈)
၅၇၂။ နီ၀ရဏတရားငါးပါး တရားေတာ္(၂) (၁၃-၉-၁၉၅၈)
၅၇၃။ နီ၀ရဏတရားငါးပါး တရားေတာ္(၃)၊ အဇာတသတ္ေဟာ (၁၄-၉-၁၉၅၈)
၅၇၄။ သမုဒၵရာေျခာက္စင္းကို ဒုကၡသစၥာအျဖစ္ ဥပမာျပတရားေတာ္ (၁၀-၁၂-၁၉၅၈)
၅၇၅။ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရဟတ္လည္ေနပံုတရားေတာ္ (၁၃-၁၂-၁၉၅၈)
၅၇၆။ ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ မသိေသးလွ်င္ သံသရာထဲလည္ဦးမည္တရား (၁၄-၁၂-၁၉၅၈)
၅၇၇။ ဒုကၡေပၚဒုကၡဆင့္ေနပံုတရားေတာ္ (၁၇-၁၂-၁၉၅၈)
၅၇၈။ ဒုကၡသစၥာကိုရွဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ဉာဏ္၌ ထင္ျမင္ပံုတရားေတာ္ (၁၉-၁၂-၁၉၅၈)
၅၇၉။ ဒုကၡသစၥာ၏ ဆိုး၀ါးမႈကို ရွင္းျပပံုတရားေတာ္ (၂၀-၁၂-၁၉၅၈)
၅၈၀။ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို႔ ႏွစ္ခ်က္တရားေတာ္ (၃၁-၁၂-၁၉၅၈)
၅၈၁။ ပဋိေ၀ဓအသိေရာက္မွ ကိစၥၿပီးႏုိင္ပံု (၂-၁-၁၉၅၉)
၅၈၂။ သစၥဉာဏ္မရခဲ့၍ သံသရာရွည္ခဲ့ပံုတရားေတာ္ (၃-၁-၁၉၅၉)
၅၈၃။ ကိစၥဉာဏ္တရားေတာ္၊ သုျဗဟၼနတ္သားတရားေတာ္ (၄-၁-၁၉၅၉)
၅၈၄။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈအေရးၾကီးပံု (၁၄-၁-၁၉၅၉)
၅၈၅။ ထိုးထြင္းသိရမွာကို ထိုးထြင္းသိ၊ ပိုင္းျခားသိရမွာကို ပိုင္းျခားသိတရားေတာ္ (၁၅-၁-၁၉၅၉)
၅၈၆။ ၀ိပႆနာရွဳပြားနည္း အလုပ္သင္တရားေတာ္ (၁၇-၁-၁၉၅၉)
၅၈၇။ ထိနမိဒၶ၏ ေကာက္က်စ္လွည့္စားတတ္ပံု (၁၉-၁-၁၉၅၉)
၅၈၈။ တရားေျခာက္မ်ိဳးရွင္း၊ မိလိႏၵမင္းၾကီးႏွင့္ အရွင္နာဂသိန္ အေမးအေျဖ (၁၉-၁-၁၉၅၉)
၅၈၉။ ေသနည္းသင္ေပးပံု တရားေတာ္ (၂၀-၁-၁၉၅၉)
၅၉၀။ ကုကၠဳစၥက လွည့္စားတတ္ပံု (၂၁-၁-၁၉၅၉)
၅၉၁။ နိဗၺာန္-အဂၢိ၀စၥပုဏၰားေမး၍ ဘုရားေျဖေတာ္မူပံု(၁) (၂-၂-၁၉၅၉)
၅၉၂။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၁)တရားေတာ္ (၁၆-၂-၁၉၅၉)
၅၉၃။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၂)တရားေတာ္ (၁၇-၂-၁၉၅၉)
၅၉၄။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၃)တရားေတာ္ (၁၈-၂-၁၉၅၉)
၅၉၅။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၄)တရားေတာ္ (၁၉-၂-၁၉၅၉)
၅၉၆။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၅)တရားေတာ္ (၂၀-၂-၁၉၅၉)
၅၉၇။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ(၇)တရားေတာ္ (၂၂-၂-၁၉၅၉)
၅၉၈။ ရွင္သာရိပုတၱရာက ယမကရဟန္းအား တရားစစ္ပံု(၈) (၂၃-၂-၁၉၅၉)
၅၉၉။ မာဂ႑ီသုတ္(၁) (၂၄-၂-၁၉၅၉)
၆၀၀။ ဒိ႒ိေရာဂါသည္ၾကီး မာဂ႑ီအား ဘုရားေဟာၾကားပံု တရားေတာ္ (၂၆-၂-၁၉၅၉)


.http://www.mogokdhamma.com

ေလလြင့္ေနတဲ့လူ မ်ွေ၀သည္။

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္